Thực hiện Kế hoạch số 61-KH/ĐUK ngày 05-3-2019 của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Kế hoạch số 62-KH/ĐUT ngày 05-3-2019 của Đảng ủy Trường về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết 37,39-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 28,30-CT/TW và Kết luận số 43,44-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 02,03,04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, ngày 05-4-2019 Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Thái Bình tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng tới toàn thể đảng viên, cán bộ giáo viên nhân viên (CBGVNV) nhà trường.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Hồng Khang – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường.

Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên, CBGVNV đã được nghe đồng chí Phạm Hồng Khang – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường và đồng chí Phạm Quang Duy – Báo cáo viên cấp cơ sở, Phó hiệu trưởng triển khai một số nội dung chính, quan trọng của Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15-01-2019 của Bộ Chính trị khóa XII về “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-01-2019 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng”; Kết luận số 43-KL/TW ngày 07-01-2019 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01-12-2011 của Ban Bí thư Trung ương khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 02, Nghị quyết số 03, Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030 và tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng cho đảng viên và CBGVNV. Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Khang – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu CBGVNV và đặc biệt là các đồng chí đảng viên phải tiếp tục học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết, kết luận để tuyên truyền, vận dụng vào thực tiễn.

Lương Hồng

Chia sẻ

Gửi bình luận