Đơn vị chức năng

Phòng Tổ chức hành chính – Quản trị

Phòng đào tạo

Phòng HSSV – VL

Phòng Kế Toán

Phòng Quản lý thiết bị và sản xuất