UBND TỈNH THÁI BÌNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ  THÁI BÌNH

 Số: 30 /KH-CĐNTB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                     Thái Bình, ngày 28 tháng 3 năm 2016

 

KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG

 

 Thực hiện Chương trình công tác năm 2016; thực hiện Kế hoạch số 27/KH-CĐNTB ngày 07 tháng 3 năm 2016 về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đào tạo năm 2016, Trường lập kế hoạch Hội giảng cấp Khoa và cấp Trường năm 2016 với nội dung sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

  1.1. Mục đích: Hội giảng là việc làm thường xuyên hàng năm để cán bộ, giáo viên tự củng cố kiến thức, sáng tạo trong các bài giảng, nâng cao các kỹ năng chuyên môn, đồng thời thông qua Hội giảng giáo viên học hỏi và tự  đánh giá năng lực giảng dạy, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm tốt, thiết thực đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với đối tượng học nghề và mục tiêu của từng nghề đào tạo.

  1.2. Yêu cầu: Cán bộ, giáo viên giảng dạy và chấm thi hội giảng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định trong chuyên môn, nghiệp vụ, chuẩn bị chu đáo bài giảng, đóng góp và tiếp thu ý kiến đóng góp tích cực.

II. NỘI DUNG.

2.1. Thời gian thực hiện:

  – Thời gian thực hiện Hội giảng cấp Khoa từ ngày 06 tháng 4 đến hết ngày 29 tháng 4 năm 2016.

  – Thời gian thực hiện Hội giảng cấp Trường từ ngày 18 tháng 10 đến hết ngày 11 tháng 11 năm 2016.

2.2. Tiêu chuẩn tham gia thi giảng:

  – Tất cả cán bộ, giáo viên đủ chuẩn đều được chỉ định hoặc đăng ký thi giảng cấp Khoa.

  – Cán bộ, giáo viên dự thi giảng cấp Khoa (không tính giáo viên tập sự) thi đạt từ loại khá trở lên được chỉ định hoặc đăng ký dự thi giảng cấp Trường.

2.3. Hội đồng thi: Trường thành lập Hội đồng thi, các Ban thuộc Hội đồng thi; thành phần của Hội đồng thi bao gồm: Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Phòng, Khoa và cán bộ, giáo viên có năng lực chuyên môn phù hợp.

2.4. Thời gian thi giảng:

  – Toàn thể cán bộ, giáo viên tham gia Hội giảng chuẩn bị Lịch giảng dạy, Giáo án, Đề cương bài giảng, vật tư thiết bị; chuẩn bị phòng học, nhà xưởng phục vụ giảng dạy…,

  – Chuẩn bị bài giảng khoa học, nội dung thiết thực đúng theo chương trình đào tạo; chủ động sáng tạo trong việc truyền đạt kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cho người học.

  – Thời gian thi giảng từ 45 phút đến 60 phút, giáo viên có thể lựa chọn các hình thức giảng dạy lý thuyết, thực hành hoặc dạy tích hợp.

  2.5. Cán bộ, giáo viên chấm thi: Trong thời gian dự giờ chấm thi tuyệt đối không được làm ảnh hưởng tới việc giảng dạy của giáo viên; chấm thi chính xác, công minh, chú ý quan sát ghi chép lại những điểm tích cực và hạn chế của giáo viên giảng dạy.

  2.6. Học sinh: Đi học đúng giờ, trật tự trong giờ học, chú ý lắng nghe, tích cực rèn luyện kỹ năng nghề theo hướng dẫn của giáo viên.

  2.7. Trao đổi rút kinh nghiệm:

  – Kết thúc buổi chấm thi hội giảng, người dự và giáo viên giảng dạy về phòng họp cùng trao đổi rút kinh nghiệm; Ban thư ký tổng hợp điểm thi và công bố kết quả sau.

  – Tinh thần chung của việc thi giảng là để nâng cao chất lượng từng bài giảng của giáo viên, nâng cao tinh thần sáng tạo, đồng thời thông qua Hội giảng giáo viên học hỏi và trao đổi kinh nghiệm cùng giúp đỡ nhau trong việc trau dồi kiến thức, do vậy việc chấm thi phải công minh, chính xác; mọi ý kiến đóng góp cho giáo viên thi giảng phải tích cực, chắt lọc mang tính xây dựng, không lợi dụng diễn đàn sinh hoạt chuyên môn này để làm ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của tập thể và cá nhân.

  2.8. Kinh phí thực hiện: Căn cứ nội dung chương trình đào tạo, quy định về thiết bị dạy nghề, các đơn vị liên quan lập dự trù chi tiết trình Hiệu trưởng duyệt.

  2.9. Cơ cấu giải thưởng:

  – Cơ cấu giải thưởng Hội thi cấp Khoa gồm có: 01 giải nhất, 01 giải nhì, từ 01 đến 02 giải khuyến khích.

  – Cơ cấu giải thưởng Hội thi cấp Trường gồm có: 01 giải nhất, 02 giải nhì và có không quá 04 giải khuyến khích.

  2.10. Kinh phí khen thưởng:

  – Kinh phí trích từ quỹ thi đua khen thưởng của đơn vị.

  – Mức tiền thưởng cho từng giải theo quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ hoặc theo quy định khác nhưng mức thấp nhất của giải thưởng hội thi cấp Trường: Giải nhất không dưới 300.000đ, giải nhì không dưới 200.000đ, giải khuyến khích không dưới 150.000đ;

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

  3.1. Phòng Đào tạo chủ trì phối hợp cùng các Phòng, Khoa liên quan tổ chức triển khai thực hiện, làm Phôi chấm, Phiếu dự giảng, Biểu điểm, tổng hợp báo cáo …; trong quá trình thực hiện cần chú ý lồng ghép các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ đã được triển khai, thường xuyên giám sát mọi hoạt động trong quá trình thực hiện Hội giảng, tổng kết rút kinh nghiệm đề ra phương hướng nhiệm vụ cho thời gian tiếp theo; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Giám hiệu.

  3.2. Các Khoa chuyên môn căn cứ nội dung kế hoạch này quán triệt đầy đủ tới giáo viên về ý nghĩa thiết thực của việc tham gia hội giảng; chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên chuẩn bị bài giảng, giờ giảng chu đáo từ nội dung bài giảng tới vật tư thiết bị, phòng học, nhà xưởng …, tránh làm qua loa chiếu lệ làm ảnh không tốt tới chất lượng cũng như ý nghĩa của Hội thi, đặc biệt là Hội thi cấp Trường.

   Trên đây là Kế hoạch Hội giảng cấp Khoa, Trường năm 2016, yêu cầu các Phòng, Khoa quán triệt và triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên nghiêm túc thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phải báo cáo ngay Ban Giám hiệu thông qua Phòng Đào tạo để có giải pháp xử lý./.

 

 Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu; (để chỉ đạo)

– Các đơn vị thuộc trường;

– Các Đoàn thể và QLHS;   (để thực hiện)

– Lưu: VT, ĐT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS.Trần Bá Trình

 

KH DỰ GIỜ năm 2016.doc

Chia sẻ

Gửi bình luận