UBND TỈNH THÁI BÌNH

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

Số:       /KH-TCĐNTB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                              Thái Bình, ngày 16 tháng 02 năm 2016

 

KẾ HOẠCH THỰC TẬP SẢN XUẤT & THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP NGHỀ

Thực hiện kế hoạch đào tạo của trường Cao đẳng nghề Thái Bình, phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch thực tập  và ôn thi tốt nghiệp hệ trung cấp nghề như sau:

* Các nghề thực tập và thi tốt nghiệp gồm: Hàn; May thời trang; Điện công nghiệp.

* Hai nghề Hàn và Điện công nghiệp thực tập tại Xưởng trường( đối với nghề Hàn dự kiến học từ ngày 22/02/2016).

  • Liên hệ đơn vị thực tập và cấp giấy giới thiệu. 

      –   Các khoa chủ động liên hệ địa điểm thực tập cho HSSV, thống nhất với BGH để chọn đơn vị thực tập phù hợp.

      –   Khoa làm giấy giới thiệu cho HSSV đi thực tập theo danh sách lớp, sau khi đã hoàn thành đóng học phí học tập (GVCN kiểm tra, đôn đốc đóng học phí của học sinh trước khi cấp giấy giới thiệu đi thực tập). 

  • Hướng dẫn thực tập.                                                                                                                               – Khoa công bố danh sách, phân công giáo viên hướng dẫn (GVHD) và danh sách học sinh, sinh viên thực tập.  -Giáo viên hướng dẫn qui trình làm báo cáo thực tập, HSSV gặp GVHD (theo lịch của khoa) trước khi đưa các em đi thực tập 1 ngày

III. HSSV thực tập tại đơn vị doanh nghiệp và viết báo cáo thực tập.

     –    HSSV thực tập tại đơn vị và viết báo cáo TTTN (theo mẫu):

     –    Thời gian thực tập như sau:

          + Nghề Hàn: Từ ngày 22/02 đến ngày 29/5/2016;

          + Nghề May: Từ ngày 07/3 đến ngày 22/5/2016;

          + Nghề Điện: Từ ngày 04/4 đến ngày 29/5/2016.

    –   HSSV nộp báo cáo thực tập cho văn phòng khoa vào tuần cuối cùng của kỳ thực tập, các khoa lên lịch nộp báo cáo thực tập và chấm điểm.

Lưu ý: HSSV viết báo cáo thực tập trong 3 tuần cuối cùng của kỳ thực tập.

      Tuần thực tập thứ 1 HSSV hoàn thành viết BCTTTN, tuần 2 trình GVHD xem điều chỉnh, tuần 3 HSSV hoàn chỉnh, in ấn và trình đơn vị thực tập xác nhận.
– Văn phòng khoa không nhận các báo cáo thực tập tốt nghiệp chưa hoàn chỉnh (thiếu nhận xét của GVHD, thiếu xác nhận của đơn vị thực tập) hoặc nộp không đúng thời gian quy định.

            Các Khoa căn cứ Kế hoạch thực tập, triển khai các nội dung cụ thể đảm bảo theo quy định. Nếu có ý kiến điều chỉnh trong nội dung kế hoạch thực tập gửi phản hồi về Phòng Đào tạo./.

Nơi nhận:

– BGH (để chỉ đạo);

– Các khoa (để thực hiện);

– Lưu ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

Q.TP ĐÀO TẠO

 (Đã ký)

                          Nguyễn Thị Thúy

Chia sẻ

Gửi bình luận